• Deze reservatie is na ontvangst van deze mail bindend! Annulatie tot 7 dagen voor huurdatum dient 50 % van het huurgeld te worden betaald ! Nadien is de totale huurprijs verschuldigd !
 • Er dient steeds 1 persoon aanwezig te zijn bij levering ( plaatsaanduiding en de betaling )
 • De doorgang moet steeds vrij zijn van obstakels voor een vlotte levering te kunnen laten doorgaan !!
 • Voorzieningen : elektriciteit van 220 volt , minstens 16 amp
 • Het springkasteel wordt indien aanwezig steeds op gras of zachte ondergrond geplaatst ( nooit op zand ) Indien niet mogelijk valt de verantwoordelijkheid en permanente controle ten laste van de huurder daar dat we op een zachte ondergrond het springkasteel niet op een veilige manier kan worden verankerd !!
 • De huurder erkent over alle nodige voorzieningen te beschikken teneinde de springkastelen te kunnen gebruiken zoals hierboven omschreven .
 • Er dient een waarborg betaald te worden van 100 euro plus het huurgeld van het kasteel. Voor sommige attracties wordt een waarborg van 125 euro gevraagd.
 • Huurgeld + waarborg dienen cash betaald te worden bij opzet.
 • De blaasinstallatie ( blower ) mag in geen geval worden afgedekt en mag enkel door ons gestopt bij het afhalen van het springkasteel . Ook bij regenweer blijft het springkasteel in opgeblazen toestand voor de ganse huurperiode tot het wordt opgehaald door ons .
  Uitzondering : Bij onweders en hevige rukwinden mag u het springkasteel TIJDELIJK aflaten !!Het springkasteel dient dan ook onmiddellijk te worden toegevouwen ! Als de storm is gaan liggen het springkasteel terug ontplooien en de blower terug aansluiten !!! (NIET OPGEBLAZEN KASTEEL TIJDENS REGEN BIJ OPHALING = BORG WORDT VOLLEDIG INGEHOUDEN ) het is niet voor niets dat wij dit zeggen !
 • Om misverstanden te vermijden ; overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonwering ( dit om zonneslag bij kinderen te voorkomen ) en niet als bescherming tegen regen ! Het is verboden het dakzeil te verwijderen tijdens de huurperiode zoniet wordt een kost van 25 euro aangerekend !
 • Schoenen , broekriemen , puntige voorwerpen , het dragen van brillen , … zijn verboden tijdens het gebruik van het springkasteel dit om materiéle en vooral lichamelijke schade te voorkomen !!!! indien geen gehoor eigen verantwoordelijkheid ten koste van de huurder !!
 • Het springkasteel mag na opzet door ons vakkundig niet meer verplaatst worden !!
 • Verboden om op het voorste gedeelte , de opstap van het springkasteel te springen . De opstap dient om de kinderen de mogelijkheid te geven om makkelijk en op een veilige manier het springkasteel te betreden !
 • VERBODEN AAN DE MUREN TE HANGEN EN OP TE KLIMMEN !! Veiligheid boven alles!!
 • Indien het springkasteel blijft overnachten zal de huurder de blower afkoppelen en veilig opbergen .
 • Bij defect tijdens de huurperiode dient U ons onmiddellijk telefonisch te verwittigen , dit om het tijdstip van het defect aan ons te bevestigen . Na vaststelling van de oorzaak van het defect door de fabrikant zal U enerzijds de borg en een aangepast deel van de huurprijs worden terug betaald anderzijds zal de borg worden ingehouden en een meerprijs van de herstelling aan U worden doorgerekend indien het defect te wijten is door aangebrachte schade door U !!
 • Het is verboden het springkasteel verder door te verhuren of geldelijk uitte baten , dit kan slechts na ons akkoord ! onze standaardhuurprijzen zijn hier niet van toepassing .
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van het gehuurde materiaal gedurende de volledige huurperiode. Hij zal aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van het springkasteel en/of onderdelen ervan de koten voor vervanging ( nieuwwaarde ) of reparatie op zich nemen ! Bij opstelling erkend de huurder uitdrukkelijk dat hij zich van de goede staan en werking van de gehuurde goederen heeft vergewist en van het gebruik ervan op de hoogte is!
 • De verhuurder kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor eventuele ongevallen tijdens het gebruik , de op of afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden , schade aan elektrische installaties .De huurder is verantwoordelijk voor alle schade aan personen of voorwerpen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp, rechtstreeks of onrechtstreeks, welke ook de oorzaak van de schade of letsel weze! De klant is er toe gebonden zijn burgerlijke verantwoordelijkheid naar aanleiding van het gebruik van attracties te laten verzekeren bij een erkende Belgische verzekeringsmaatschappij, verzekering welk elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangst name tot wederafgifte , met afstand van elk recht op verhaal namens de verhuurder .
 • Gebruik van de gehuurde attractie steeds onder PERMANENT toezicht van een volwassenen.
 • Springkastelen zijn ontworpen voor KINDEREN en dus niet voor volwassenen!!
 • In geval van niet of laattijdige levering zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder !!
 • Eventuele klachten dienen binnen de 5 werkdagen per aangetekend schrijven na in ontvangstname van de levering aan de verhuurder bekend te worden gemaakt.